Λ.Μ.Π. 1700000200 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/09/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη επικοινωνείτε με το Τομέα Λειτουργίας τηλ. 27910 22151-52 εσωτ. 32217 & 32688 ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 27910 24392).
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Στην αρμόδια Επιτροπή πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 1.3 καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών. Η έναρξη της παραλαβής προσφορών από την παραπάνω Επιτροπή θα γίνει στις 04/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., πριν από την προαναφερθείσα προθεσμία. 2. Στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 1.3 καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών. Γραφεία Επικοινωνίας: 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ:2791025045, 2791022151 FAX: 2791024564, 2791024392 http://www.lignitiki-megalopolis.gr 3/8 3. Ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών της επόμενης παραγράφου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Λίπανση Μηχανημάτων Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: Λ.Μ.Π. 1700000200
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/08/2019
ΑΔ: A111027
Προϋπολογισμός: € 39.529,07 (χωρίς ΦΠΑ)